Belasting op de verworpen uitgaven

Het gedeelte van de autokosten dat niet fiscaal aftrekbaar is, wordt beschouwd als verworpen uitgaven – en daar moet je als bedrijf belasting op betalen. Kortom: hoe hoger de fiscale aftrekbaarheid, hoge lager de verworpen uitgaven en hoe lager de belasting erop.

BIV (Belasting op inverkeerstelling)

Nieuw of gebruikt, telkens een personenwagen of minibusje van eigenaar verandert en dus een nieuwe nummerplaat krijgt, is er BIV verschuldigd. De berekening van de BIV verschilt van gewest tot gewest: Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn er onafhankelijk van elkaar voor bevoegd.

Vlaanderen is reeds geruime tijd overgeschakeld op een systeem dat rekening houdt met de CO2-uitstoot, de brandstofsoort, de euronorm en de leeftijd van de auto. In tegenstelling tot vroeger (en tot in Wallonië en Brussel) spelen het vermogen en de motorinhoud spelen dus niet meer mee. De berekening van de BIV gebeurt op basis van een ingewikkelde formule en varieert tussen 45,35 EUR en 11.336,47 EUR.

Auto’s zonder uitstoot (elektrisch of op waterstof) alsook plug-inhybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 g/km zijn in Vlaanderen vrijgesteld van BIV.

In Wallonië en Brussel wordt nog steeds gewerkt met een tabel die het bedrag van de BIV bepaalt op basis van de cilinderinhoud van de auto, uitgedrukt in fiscale pk, in combinatie met het motorvermogen in kilowatt (kW). Bij de inschrijving van auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 145 g/km moet in Wallonië ook een eenmalige ecomalus van 100 tot 2.500 euro betaald worden, behalve als de auto op CNG rijdt.

Leasingmaatschappijen hebben een speciaal statuut. Of ze nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië gevestigd zijn, de auto’s die ze inschrijven, volgen altijd het systeem zoals het van toepassing is in Brussel en Wallonië, maar zonder de Waalse ecomalus.

Tabel: BIV-bedragen voor Wallonië, Brussel en leasingmaatschappijen

Motorvermogen in kW* Fiscale PK* BIV-bedrag nieuwe auto
>70 8 61,5 EUR
71-85 9/10 123,00 EUR
86-100 11 495,00 EUR
101-110 12/14 867,00 EUR
111-120 15 1239,00 EUR
121-155 16/17 2478,00 EUR
>155 17 4957,00 EUR

*De hoogste waarde bepaalt het tarief

Tabel : Ecomalus Wallonië voor auto’s met meer dan 145 g/km CO2-uitstoot

CO2-Uitstoot in g/km Bedrag in EUR
146-155 100
156-165 175
166-175 250
176-185 375
186-195 500
196-205 600
206-215 700
216-225 1000
226-235 1200
236-245 1500
246-255 2000
>255 2500

In alle regio’s van ons land zijn lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens, pick-ups…) vrijgesteld van BIV en is de verkeersbelasting gebaseerd op de maximaal toegelaten massa van het voertuig. De maximumbedragen liggen beduidend lager dan bij de personenwagens. 

BTW (belasting op de toegevoegde waarde)

In principe is de btw op goederen of diensten die voor zakelijke doeleinden worden aangekocht, helemaal recupereerbaar (aftrekbaar) voor btw-plichtigen (dus niet voor vrije beroepen die niet btw-plichtig zijn). Voor lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens en pick-ups) die louter beroepsmatig worden gebruikt, is de btw inderdaad 100% aftrekbaar, maar zodra er sprake is van privégebruik, liggen de kaarten anders. Bij een personenwagen wordt er sowieso uitgegaan van privégebruik en is er dus een verlaagde btw-aftrek van toepassing.

Bij personenwagens kan maximaal 50% van de btw teruggevorderd worden, maar in de praktijk gaat het voor de meeste btw-plichtigen slechts over 35%. Dat is het forfait dat courant wordt gehanteerd, al kun je ook aan de hand van rittenboeken de verhouding privé-professioneel vastleggen en de btw-aftrek op basis daarvan laten berekenen. Het maximum bedraagt 50%.

Euro 6c, Euro 6d-Temp, Euro 6d

Samen met de WLTP deed op 1 september 2017 de Euro 6c-emissienorm zijn intrede. Voldoet je auto aan de Euro 6c-norm, dan is hij dus gehomologeerd volgens de jongste, strengere meetmethode voor verbruik en uitstoot. Intussen zijn we alweer een stap verder: de huidige emissienorm draagt de naam Euro 6d-Temp. Voertuigen die aan deze norm voldoen, hebben een WLTP-homologatie en hebben bovendien een emissietest op de weg doorstaan, RDE genaamd (voor Real Driving Emissions).

Concreet betekent dit dat hun fijnstof- en stikstofoxide-uitstoot (PM en NOx) op de weg gecontroleerd wordt en vergeleken met de labowaarden gemeten onder WLTP-condities. Er wordt vandaag een bepaalde marge toegepast omdat de meetmethode op de weg niet altijd op dezelfde manier kan verlopen. Die marge heet conformiteitsfactor en voor stikstofoxides (NOx) bedraagt die 2.1. De op de weg gemeten uitstoot mag dus 2,1 maal de maximumwaarde van de Euro 6-norm bedragen.

In een volgende fase wordt deze conformiteitsfactor teruggeschroefd tot 1.43. Voertuigen die hun uitstoot binnen deze marge weten te houden, krijgen een Euro 6d-homologatie en zijn per definitie nog een stuk schoner dan Euro 6b en zeker Euro 5-voertuigen. De huidige diesels zijn dan ook in niets te vergelijken qua uitstoot met hun voorgangers. Onafhankelijke emissietests door Air Alliance en Auto Motor und Sport tonen dat ook aan.

Tabel: introductiedata van de emissienormen

Norm Voor nieuwe type homologaties Voor reeds eerder gehomologeerde types
Euro 6c 1/sep/17 1/sep/18
Euro 6d-Temp 1/sep/17 1/sep/19
Euro 6d 1/jan/20 1/jan/21

Fiscale aftrekbaarheid

De fiscale aftrekbaarheid van een auto is het percentage waaraan alle voertuiggerelateerde kosten in mindering gebracht kunnen worden van de belastbare basis van de onderneming of de natuurlijke persoon. De niet-aftrekbare kosten zijn de zogenaamde verworpen uitgaven, die belast worden zoals gewone inkomsten.

Tot en met 2019 konden bedrijven de kosten voor hun bedrijfswagens fiscaal in mindering brengen op basis van een aftrekbaarheidstabel die de aftrekpercentages vastlegde tussen 120% en 50%. Voor de eenmanszaken en vrije beroepen was er een vast percentage van 75% van toepassing, behalve voor interesten: die waren voor 100% aftrekbaar.

Zowel de tabel voor vennootschappen als de 75%-regel voor zelfstandigen is sinds 1 januari 2020 voltooid verleden tijd. Vanaf die dag wordt de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens volgens een specifieke formule bepaald.

  • Aftrekbaarheid = 120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)
  • Voor diesel is de coëfficiënt 1.
  • Voor CNG is de coëfficiënt 0,90 (tot 11 fiscale pk).
  • Voor alle andere brandstoffen en motorisaties (waaronder plug-inhybrides, ook degene op diesel) is de coëfficiënt 0,95.
  • Vanaf 141g uitstoot bedraagt de fiscale aftrek automatisch 50%, vanaf 200g zelfs maar 40%.

Voor elektrische auto’s is de aftrekbaarheid aangepast van 120 naar 100%. Plug-inhybrides zijn een geval apart: er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘fake’ en ‘echte’ op basis van twee criteria.

Om als ‘echt’ beschouwd te worden, mogen plug-inhybrides om te beginnen niet meer dan 50 g CO2/km uitstoten. Daarnaast moet ook de energiecapaciteit van de aandrijfbatterij bekeken worden. De verhouding tussen het vermogen van de batterij en het wagengewicht moet minimaal 0,45 kWh per 100 kg bedragen. Als aan beide voorwaarden is voldaan, dan mag de gehomologeerde CO2–uitstoot van de plug-in als referentie genomen worden voor de berekening van de aftrekbaarheid.

Is de energiecapaciteit echter lager en/of ligt de uitstoot hoger dan 50 g/km, dan moet er gekeken worden naar de CO2-uitstoot van de overeenstemmende ‘gewone’ versie met verbrandingsmotor (waar de plug-in op gebaseerd is). Indien er geen ‘gewone’ versie bestaat, dan moet de CO2 van de plug-in met 2,5 vermenigvuldigd worden.

Wil je een berekening van de aftrekbaarheid van jouw huidige of toekomstige auto? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage)

Bedrijven die een voertuig (auto of lichte vracht) ter beschikking stellen aan hun personeel dat ook voor privédoeleinden mag worden gebruikt, moeten daarvoor een solidariteitsbijdrage betalen aan de sociale zekerheid. Deze bijdrage is echter niet verschuldigd door zaakvoerders van een vennootschap, net zomin ze van toepassing is voor eenmanszaken en vrije beroepen.

De solidariteitsbijdrage wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot en de brandstofsoort van de auto. De minimumbijdrage wordt elk jaar aangepast en is voor 2020 vastgelegd op €27,24 per maand.

Benzine
Indien CO2 gekend: [(CO2-uitstoot x € 9) - 768] : 12 x 1,3078

Diesel
Indien CO2 gekend: [(CO2-uitstoot x € 9) - 600] : 12 x 1,3078

LPG/CNG
[(CO2-uitstoot x € 9) - 990] : 12 x 1,3078

Elektrische auto’s
€ 27,24 per maand (= minimumbijdrage)

Wil je een berekening van de aftrekbaarheid van jouw huidige of toekomstige auto? Neem dan vrijblijvend contact met ons op .

VAA (Voordeel van Alle Aard)

Wie zichzelf als zaakvoerder van een vennootschap een auto ter beschikking stelt op kosten van de zaak en deze ook voor privéverplaatsingen gebruikt, geniet een zogenaamd Voordeel van Alle Aard (ook wel voordeel in natura genoemd). Daarop moet belasting worden betaald, aangezien het om een soort verloning gaat. Eenmanszaken zijn niet onderworpen aan deze belasting omdat ze de auto financieren als natuurlijk persoon.

De basis voor de belasting op het VAA wordt voor personenwagens bepaald door een formule die rekening houdt met de fiscale cataloguswaarde van de auto (inclusief alle opties), de CO2-uitstoot, de brandstofsoort en de leeftijd van de auto.

Woon-werkverplaatsingen worden overigens ook als privé beschouwd. Er is echter een uitzondering: lichte bedrijfsvoertuigen (bestelwagens of pick-ups). Als je daarmee van thuis naar de werf of werkplek pendelt, dan geldt dat als zakelijke verplaatsing. Zodra je je bestelwagen of pick-up echter mee naar huis neemt in het weekend, is er wel sprake van privégebruik. Daar moet je dus belastingen op betalen, die in dit geval echter berekend worden op het werkelijke voordeel. In tegenstelling tot voor personenauto’s bestaat er geen formule om dit voordeel te berekenen. Het gaat telkens om een raming op basis van de afgelegde kilometers en de waarde van het voertuig. Aan de fiscus om deze raming te aanvaarden of niet.

Meer weten? Klik hier 

Verkeersbelasting

Bereken hier de verkeersbelasting in Vlaanderen. 

Hieronder vind je de tabel die geldig is in Wallonië, Brussel en voor leasingmaatschappijen.

Fiscale PK Tarief incl. gemeentelijke opdeciemen in EUR Aanvullende verkeersbelasting voor LPG-voertuigen in EUR
4 PK en minder = minimum 83,56 89,16
5 104,68 89,16
6 151,14 89,16
7 197,47 89,16
8 244,20 148,68
9 290,93 148,68
10 337,13 148,68
11 437,45 148,68
12 537,90 148,68
13 637,96 148,68
14 738,41 208,20
15 838,73 208,20
16 1098,50 208,20
17 1358,54 208,20
18 1618,58 208,20
19 1877,96 208,20
20 2138,00 208,20
Meer dan 20 PK 2138 + 116,56 EUR per pk boven 20  

WLTP (Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure)

Tot voor kort waren de officiële verbruikswaarden en CO2-uitstootcijfers van een auto gebaseerd op de voorbijgestreefde NEDC (New European Driving Cycle), die uit de jaren 80 stamt. De voorbije decennia zijn zowel technologie als gebruiksomstandigheden sterk geëvolueerd, met als gevolg dat de NEDC bijzonder onrealistische cijfers opleverde. Vandaar de introductie in 2017 van de WLTP, een acroniem dat staat voor Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure. Deze nieuwe homologatiemethode is nog steeds een laboratoriumtest – een wegtest brengt immers te veel variabelen met zich mee – maar de WLTP gaat gepaard met hogere gemiddelde en maximale snelheden, realistischere buitentemperaturen, snellere acceleraties en een grotere testafstand.

 

NEDC

WLTP

Testcyclus

Enkelvoudig

Dynamische cyclus die nauwer aansluit bij de werkelijkheid

Cyclusduur

 20 minuten

30 minuten

Cyclusafstand

11 kilometer

23,25 kilometer

Rijfases

2 fases, 66% stedelijk en 34% buitenstedelijk

4 dynamischere fases, 52% stedelijk en 48% buitenstedelijk

Gemiddelde snelheid

34 km/h

46.5 km/h

Maximumsnelheid

120 km/h

131 km/h

Invloed van optionele uitrusting

Impact op CO2 en verbruik niet gemeten

Bijkomende uitrusting (die kan verschillen per auto) wordt in rekening gebracht

Schakelpunten

Op vaste momenten

Verschillend voor elk voertuig afzonderlijk

Testtemperatuur

20-30°C

 23°C, CO2-waarden worden gecorrigeerd naar 14°C

De WLTP houdt bovendien ook rekening met de invloed op het verbruik en de CO2-uitstoot van optionele uitrusting, zoals grotere banden, een trekhaak, een glazen schuifdak, spoilers, bijkomende stoelen, enzovoort.

Het voordeel van de WLTP is dat de officiële verbruikscijfers minder afwijken van de werkelijkheid. Het nadeel is dat de CO2-uitstoot zo’n 20 tot 30% hoger ligt dan bij de NEDC-methode. Dat blijft natuurlijk niet zonder fiscale impact. Om die op te vangen wordt de CO2-uitstoot gemeten volgens de WLTP tot eind 2020 teruggerekend naar een ‘virtuele’ NEDC-waarde, die dan als belastingbasis geldt. Deze ‘NEDC 2.0’- waarde blijft in België minstens tot eind 2020 van toepassing, zowel voor de BIV (belasting op inverkeerstelling) en verkeersbelasting als voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid, het Voordeel van Alle Aard en de solidariteitsbijdrage.

Daarna zouden in principe de WLTP-waarden van kracht worden. Dat heeft vanzelfsprekend een grote impact op de autokosten.

Wil je een berekening van hoe de WLTP jouw autokosten zal beïnvloeden? Wil je weten hoe je deze impact kunt reduceren of zelfs tenietdoen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Contact

Car-Matchers/Words in Gear BV
Tweelingenstraat 74 bus 202
2018 Antwerpen (België)

Sociale media